Skip to main content

Privacyverklaring

Algemene informatie
atsync, gevestigd aan Gooimeer 1, 1411 DC te Naarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor atsync is Marijn Feddes verantwoordelijk voor de Gegevensbescherming.

Hij is te bereiken via 06 10226112 en via dit mailadres.


Persoonsgegevens
atsync verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Organisatie

 

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens
atsync verwerkt en/of bewaart geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Ook heeft onze website en/of dienst niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dit mailadres dan verwijderen wij deze informatie.


Doel en grondslag
Alle persoonsgegevens die wij verzamelen, verzamelen wij met een doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken vermelden wij hieronder.

atsync verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van jouw betaling voor de gebruikte diensten;
 • verzenden van onze nieuwsbrief;
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken bij onze site;
 • om goederen en diensten bij je af te leveren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
atsync neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van atsync) tussen zit. atsync gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Active Campaign: verzenden van nieuwsbrieven voor de organisatie en verwerken van inschrijvingen voor onze diensten;
 • Craft; onderhouden van onze website, inschrijvingen voor onze nieuwsbrief worden hier op ingevoerd;
 • Factuursturen.nl; bijhouden van onze administratie.

Met deze bedrijven hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.


Bewaren van persoonsgegevens
atsync bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens werden verzameld. Alle persoonsgegevens die wij bewaren worden bij ons 20 jaar bewaard.


Delen van persoonsgegevens met derden
atsync verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
atsync gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door atsync en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar dit mailadres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Autoriteit Persoonsgegevens
atsync wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
atsync neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op telefonisch 06-10226112 of via dit mailadres.

Denk jij nog in traditionele trainingsdagen?
Of ben je klaar voor het trainen van deze tijd?

Neem contact op