Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a)     Algemene Voorwaarden:  Onderhavige algemene voorwaarden van Foreknowledge B.V. handelend onder de handelsnaam atsync.
b)    Opdrachtnemer: Foreknowledge B.V. handelend onder de handelsnaam atsync
c)     Opdrachtgever: De wederpartij van Opdrachtnemer.
d)    Opdracht: Een door Opdrachtnemer uit te voeren opdracht, welke in de meest ruime zin van het woord met inbegrip maar niet uitsluitend Trainingen.
e)     Training: Een door Opdrachtnemer uitgevoerde training.
f)      Open Inschrijving Training: Een door Opdrachtnemer aangeboden training met een vooraf vastgestelde inhoud en planning waar individuele deelnemers zich voor inschrijven en geen sprake is van maatwerk.
g)    Deelnemer: Een door Opdrachtgever ingeschreven deelnemer voor een Training of Opdracht.
h)     Stukken: door Opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van Opdrachten van Opdrachtgever, met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever.
2.2 Door het verstrekken van een Opdracht aanvaardt Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3: Inschrijvingen

3.1 Een inschrijving voor een Opdracht geschiedt door het invullen en inzenden van een door Opdrachtnemer verstrekte opdrachtbevestiging/inschrijfformulier dan wel telefonisch door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer die deze Opdracht vervolgens schriftelijk bevestigt. 

Artikel 4: Aanbiedingen

4.1 Alle aanbiedingen voor het uitvoeren van een Opdracht zijn vrijblijvend, tenzij Opdrachtnemer dit uitdrukkelijk anders heeft vermeld. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever bij de inschrijving verstrekte gegevens, welke door Opdrachtnemer als juist worden aangemerkt.

Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst

5.1 Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de Opdracht door Opdrachtnemer. Deze aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer van het aanbod, dan wel doordat Opdrachtnemer een begin van uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst.

Artikel 6: Prijzen

6.1 Alle door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief vergoedingen voor catering, accommodatie, reistijd en reiskosten en BTW, tenzij Opdrachtnemer dit uitdrukkelijk anders heeft vermeld.
De op de website vermelde prijzen zijn per persoon en inclusief eventuele lunches, koffie/frisdrank, trainingsmaterialen en exclusief BTW.
6.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de aangeboden prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de offerte. In dit geval zal Opdrachtgever hiervan altijd schriftelijk dan wel per e-mail op de hoogte worden gesteld.

Artikel 7: Uitvoering van de Opdracht

7.1 Indien de Opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de Opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
7.2 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.
7.3 Is door Opdrachtnemer ondeugdelijk gepresteerd, dan leidt dat niet tot een restitutie van de overeengekomen prijs maar zal Opdrachtnemer de Opdracht (gedeeltelijk) opnieuw uitvoeren.
7.4 Mocht een hernieuwde uitvoering van de Opdracht niet mogelijk zijn of is deze wederom ondeugdelijk uitgevoerd dan is de eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter zake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitgesloten.
7.5 Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een medewerker van Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingehuurde zelfstandige, die door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de door Opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

Artikel 8: Wijziging van de opdracht

8.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van een Opdracht organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
8.2 Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de opdracht.
8.3 Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
8.4 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
8.5 Bij wijziging van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd worden aan de oorspronkelijke opdracht en daarmee één geheel vormen. 

Artikel 9: Annulering en verplaatsing

9.1 Opdrachtnemer heeft het recht een Opdracht te annuleren indien het minimum aantal inschrijvingen vereist voor een goede uitvoering van de Opdracht, welke ter beoordeling door Opdrachtnemer, niet wordt behaald. Een dergelijke annulering leidt niet tot enige vorm van schadeplichtigheid van Opdrachtnemer.
9.2 In geval van annulering van een trainingsopdracht door Opdrachtgever gelden de volgende restitutieregelingen:
9.3 Annulering door de Opdrachtgever kan tot 20 volledige werkdagen voor aanvang van de eerste trainingsdag (of coachingsgesprek) kosteloos geschieden.
9.4 Bij annulering tussen de 19de en 10de volledige werkdag voor aanvang van de eerste trainingsdag (of coachingsgesprek) is de opdrachtgever verplicht 75% van het voor de training overeengekomen totaaltarief te vergoeden.
9.5 Bij annulering bij 9 of minder volledige werkdagen voor aanvang van de eerste trainingsdag (of coachingsgesprek) is de opdrachtgever verplicht 100% van het voor de training overeengekomen totaaltarief te vergoeden.
9.6 Ongeacht het aantal dagen waarbinnen de opdrachtgever een training annuleert, worden de reeds verrichte voorbereidingsactiviteiten in rekening gebracht.
9.7 Annulering van een Opdracht dient schriftelijk te geschieden, per brief of per e-mail.
9.8 In geval van verhindering van een Deelnemer is Opdrachtgever gerechtigd een vervanger te sturen tot 10 volledige werkdagen voor aanvang van de Training.
9.9 Bij stopzetting of inkorting van het programma door Opdrachtgever of Deelnemer blijft Opdrachtgever de gehele vergoeding voor de Opdracht verschuldigd en vindt geen restitutie plaats van (enig gedeelte van) reeds voldane bedragen.
9.10 Verplaatsing van Overeengekomen Opdracht
Artikelen 9.11 t/m 9.15 van deze bepaling zijn niet van toepassing op Open Inschrijving Trainingen
9.11 Opdrachtgever kan de geplande Opdracht tot 20 volledige werkdagen eenmalig kosteloos te verschuiven naar een latere, met Opdrachtnemer overeen te komen datum.
9.12 In aanvulling op artikel 9.10 wordt gesteld dat bij een tweede verplaatsing de Opdrachtgever 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd is aan Opdrachtnemer.
9.13 Opdrachtgever is vrij om de geplande Opdracht tussen 19 en 10 volledige werkdagen voor geplande aanvang van de Opdracht te verschuiven tegen een daarbij behorende vergoeding aan Opdrachtnemer van 50% van de overeengekomen vergoeding.
9.14 Opdrachtgever is vrij om de geplande Opdracht 9 of minder volledige werkdagen voor geplande aanvang van de Opdracht te verschuiven tegen een daarbij behorende vergoeding aan Opdrachtnemer van 75% van de overeengekomen vergoeding.
9.15 Na verschuiving is de initiële Overeenkomst opnieuw van kracht alsook de daarbij behorende voorwaarden, zij het met een nieuwe datum van uitvoering.

Artikel 10: Inschakeling van derden

10.1 Voor een correcte uitvoering van een Opdracht zal, in voorkomende gevallen, Opdrachtnemer derden betrekken of inschakelen.
10.2 Voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst of uitvoering informeert Opdrachtnemer de Opdrachtgever welke trainers of adviseurs worden ingezet voor de uitvoering.

Artikel 11: Betaling

11.1 Facturering geschiedt voor aanvang van de Opdracht. Na totstandkoming van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever een factuur zenden voor het gehele door Opdrachtgever ter zake de Opdracht aan Opdrachtnemer verschuldigde be­drag.
11.2 Facturen van Opdrachtnemer dienen voldaan te worden voor aanvang van de Opdracht. Indien er andere afspraken zijn met de Opdrachtgever, wordt de termijn van betaling schriftelijk vastgelegd.
11.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is Opdrachtgever over het openstaande bedrag een contractuele rente ad 1% per maand verschuldigd, een gedeelte van een maand voor een gehele gerekend.
11.4 Is Opdrachtgever in verzuim, dan behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om de Deelnemers van Opdrachtgever voor vervolgopdrachten uit te sluiten.
11.5 Indien Opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, welke onverminderd het recht van Opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.
11.6 Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de ander partij surséance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval Opdrachtgever een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld, zijn vermogen onder bewind is gesteld of overlijdt.
11.7 Alle buitengerechtelijke incassokosten – met een minimum van 15% over het openstaande bedrag – komen volledig voor rekening van Opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

12.1 Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer verboden om de Stukken aan derden te vervreemden, te tonen of anderszins in gebruik te geven. Het is Opdrachtgever wel toegestaan deze Stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de Opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.
12.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven de auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze Stukken bij Opdrachtnemer.
12.3 Opdrachtgever is gehouden de Stukken op eerste verzoek aan de Opdrachtnemer te retourneren op straffe van een boete van € 500,- per dag.

Artikel 13: Geheimhouding

13.1 Behoudens wettelijk voorschrift, zullen gegevens van de Opdracht door Opdrachtnemer zonder toestemming van de Opdrachtgever niet ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van Opdrachten is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Het indienen van een klacht geeft de Opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.
14.3 Indien er door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, dan zullen partijen trachten dit geschil in der minne te schikken.
14.4 Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks schriftelijk aan de wederpartij kenbaar maakt onder opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van geschil is.
14.5 Na ontvangst van de klacht zendt Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging aan Opdrachtgever waarin wordt vermeld op welke termijn de klacht wordt behandeld. Deze termijn bedraagt afhankelijk van de aard en omvang van de klacht maximaal twee maanden.
14.6 Teneinde het geschil in der minne te schikken bestaat de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling. De kosten hiervoor zullen gedragen worden door de partij die door deze onafhankelijke deskundige in het ongelijk wordt gesteld.
14.7 Indien het geschil niet wordt opgelost of er geen overeenstemming tussen partijen kan worden bereikt over het aanwijzen van een onafhankelijke deskundige, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter te Utrecht. 

Naarden, januari 2022

Denk jij nog in traditionele trainingsdagen?
Of ben je klaar voor het trainen van deze tijd?

Neem contact op